راهنمای بررسی اصالت محصول

لطفا جهت بررسی اصالت محصول خود به نکات ذیل توجه نمایید:

۱- منظور از سریال کد عددی ۵ یا ۶ رقمی مشکی رنگ درج شده بر روی هولوگرام ۳بعدی پشت شمش می باشد

۲- در صورتی که عدد اول سریال صفر (۰) می باشد آنرا وارد ننمایید.

۳- در صورت بروز خطا در بررسی لطفا از طریق فرم صفحه بررسی مجدد اصالت محصول تصویر پشت شمش حود را به نحوی که کد کیوآر و سریال روی هولوگرام کاملا واضح و خوانا باشد برای ما   ارسال نمایید.

۴- شما بعد از بررسی اصالت میتوانید قیمت روز محصول خود و قیمت فروش آن به ایران شمش را ملاحظه نمایید و در صورت تمایل آن را به ما با قیمت بالاتر از قیمت خرید بازار به قروش رسانید.

اصالت محصول