شمش 24 عیار

پلاک شمش 24عیار سیمرغ 0.100 گرم

1,250,000 ریال

شمش سیمرغ 100 سوتی از طلای 24 عیار تولید شده توسط ایران شمش

پلاک شمش 24عیار سیمرغ 0.250 گرم

2,690,000 ریال

شمش سیمرغ 250 سوتی از طلای 24 عیار تولید شده توسط ایران شمش

پلاک شمش 24عیار سیمرغ 0.300 گرم

3,180,000 ریال

شمش سیمرغ 300 سوتی از طلای 24 عیار تولید شده توسط ایران شمش

پلاک شمش 24عیار سیمرغ 0.400 گرم

4,160,000 ریال

شمش سیمرغ 400 سوتی از طلای 24 عیار تولید شده توسط ایران شمش

پلاک شمش 24عیار سیمرغ 0.500 گرم

5,110,000 ریال

شمش سیمرغ 500 سوتی از طلای 24 عیار تولید شده توسط ایران شمش

پلاک شمش 24عیار سیمرغ 0.600 گرم

6,090,000 ریال

شمش سیمرغ 600 سوتی از طلای 24 عیار تولید شده توسط ایران شمش